Biografi Syaikh Ismail Az-Zain Al-Yamani Al-Makky

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Masa Menuntut Ilmu
2.2       Guru-guru Beliau

3          Penerus Beliau
3.1       Murid-murid Beliau

4          Karier, dan Karya
4.1       Karier Beliau
4.2       Karya Beliau

5          Referensi

   1.1       Lahir          

      Nama lengkap beliau adalah Alim al-Allamah al-Faqih Syeikh Ismail bin Ismail bin Usman bin Ali bin Salimbin Abdurrahman bin Abi Ghaits bin Ibrahim bin Ismail bin Muhammad az-Zain.

Syeikh Ismail memiliki tubuh yang sedang-sedang saja, tidak kurus dan juga tidak gemuk, pembawaannya selalu santai dan tenang, tidak berbicara kecuali sekedar keperluan, beliau sangat di cintai oleh penduduk kampungnya, bersifat zuhud, wara`, tawadhuk, tidak suka membuangkan masa kepada perkara-perkara yang tidak perlu, menghornati ulama dan orang tua, rajin bekerja dan taat beribadah.

Beliau di lahirkan pada bulan Rabi`ul Awal tahun 1352 hijriyyah di kota Dhahi, kota ini terletak di wilayah Wadi Sardud, kota yang banyak mengeluarkan ulama dan orang yang shaleh-shaleh.

   1.2       Wafat
     Beliau wafat pada hari rabu 21 Zul Hijjah 1414 hijriyyah, di sembahyangkan setelah shalat subuh di Masjid Haram pada hari kamis kemudian di kuburkan di perkuburan Ma`la berhampiran dengan kuburan Sayyidah Asma` binti Abu Bakkar r.a.
      

    2.1       Masa Menuntut Ilmu  

       Dari masa kecil beliau telah belajar ilmu agama atas didikkan ayahandanya, banyak sekali kitab-kitab yang telah beliau habiskan, diantara kitab-kitab yang beliau baca dan pelajari adalah : Safinatu an-Naja, al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah, Matan al-Ajurumiyyah, dan beliau banyak menghapal matan-matan kitab.

       Selain belajar ilmu agama dari ayahnya, beliau juga telah belajar dari banyak ulama-ulama yang berada di kotanya, kerajinan dan kegigihan beliau terhadap illu agama sangat tinggi sekali, setiap disiflin ilmu agama beliau pelajari dengan sungguh-sungguh, dari mulai Fiqih, Tafsir, Hadis, Nahu, Taswuf, Fara`idh, Sorof, TauhidUsul Fiqih, Mantiq, Balaghah `Arudh dan lain-lainnya.

        Pada tahun 1380 hijriyah beliau berhijrah ke Makkah al-Mukarramah dan berniat untuk menetap di Makkah, dari tahun inilah beliau sibuk untuk mengajar, mengarang kitab, mentela`ah kitab, mulailah ulama-ulama Makkah mengenali keilmuan beliau, disamping itu beliau juga belajar dengan ulama besar yang masih hidup di kota suci tersebut, dari pengajianSyeikh Hasan Masyath, Syeikh Muhammad al-Arabi at-Tabbani, Syeikh Muhammad Yahya Aman, Syeikh Hasan Sa`id Yamani, Syeikh Alawi al-Maliki dan lain-lainnya.

    2.2       Guru-guru Beliau
               Guru-guru beliau sewaktu belajar menuntut ilmu adalah:

              1 – Ayahandanya Ismail bin Usman Zain al-Yamani.
              2 – Sayyid Umar `Awadh al-Ahdal.
              3 – Sayyid Abdul Qadir Qadiri al-Hasani.
              4 – Sayyid Husein bin Muhammad az-Zawak.
              5 – Sayyid Muhammad bin Muhammad ibni Abdurrahman al-Qadimi.
              6 – Sayyid Muhammad bin Yahya Dum al-Ahdal.
              7 – Syeikh Islam Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdal.
              8 – Sayyid Muhammad bin Hasan bin Abdul Bar al-Ahdal.
              9 – Syeikh Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki.
            10 – Syeikh Muhammad al-Arabi at-Tabbani.
            11 – Syeikh Hasan Masyath.
            12 – Syeikh Muhamad Yahya Aman.
            13 – Syeikh Hasan Sa`id Yamani.
            14 – Sayyid Muhammad Amin Kutubi.
            15 – Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani.
            16 – Syeikh Amin at-Torablusi.
            17 – Syeikh Hasanain Makhluf.
            18 – SYeikh Ahmad Hamadah.
            19 – Syeikh Ibrahim Abu an-Nur Syafi`i.
            20 – Syeikh Muhammad Ilyas.
            21 – SYeikh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.
            22 – Syeikh Muhammad Yusuf Banuri.
            23 – Syeikh Abdullah Sirajuddin.
            24 – Syeikh Bakri Rajab.
            25 – Syekh Abdullah Shiddiq al-Ghumari.
            26 – Syeikh Abdul Aziz Shiddiq al-Ghumari.
            27 – Syeikh Abdul Wasi` al-Wasi`i.
            28 – Syeikh Muhammad Makki bin Muhammad bin Ja`fari al-Kattani.
            29 – Syeikh Muhammad bin Salim bin Hafizh al-Yamani.
            30 – Syeikh Abdullah bin Abdul Karim al-Jarafi

    3.1       Murid-murid Beliau adalah:
               1 – Syeikh Muhammad bin Ismail al-Yamani al-Makki.
               2 – Syeikh Ahmad Jamhuri al-Banjari.
               3 – Syeikh Zainal Abidin Jefri al-Banjari.
               4 – Syeikh Mahmud Said Mamduh al-Qahiri.
               5 – Syeikh Ibrahim Zannun al-Mandili.
               6 – Syeikh Abdul Malik Raihan bin Abdul Qadir al-Mandili.
               7 – Syeikh Muhammad Husni Tamrin Jefri al-Banjari.
               8 – Syeikh Ali Jum`ah ( Mufti Mesir ).
               9 – Syeikh Husein Siraj al-Fathani.
             10 – Syeikh Khalid bin Abdul karim Turkistani.
             11 – Syeikh Asyrof Ismail at-Tijani.
             12 – Syeikh Muhammad Nuruddin al-Banjari.
             13 – Syeikh Ibrahim bin Abdullah al-Ahsa`i.
             14 – Syeikh Hamid bin Akram al-Bukhari.
             15 – Syeikh Abdullah bin Naji al-Makhlafi.
             16 – Syeikh Ahmad bin `Asyur al-Makki.
             17 – Syeikh Yusuf bin Abdurrahman al-Mar`asyli.
             18 – Syeikh Soleh Ahmad bin Muhammad Idris al-Arkani.
             19 – Syeikh Abdul Fatah Husein Rowah ( Rawa-red ).

    4.1       Karier Beliau              

                Pada tahun 1382 hijriyyah beliau mulai mengajar di Madrasah as-Solatiyyah al-Hindiyyah yang terkerkenal dengan keberkataannya, beliau diangakat menjadi guru tingkat Tsanawiyah dan Aliyyah dalam jangka 23 tahun. Beliau juga mengajar di Masjid al-Haram dan di rumah pribadinya

    4.2       Karya Beliau 

               Diantara hasil karangan beliau adalah :
               1 – Arba`una Hadisan Fi al-Mawa`izh Wa al-Ahkam.
               2 – Irasyadu al-Mu`min Fi Fadha`ili Zikri Rabbi al-`Alamin.
               3 – Is`afu at-Thullab Bi Syarhi Nizomi Qawa`idi al-I`rab.
               4 – al-Jawabul al-Wadhih as-Syahir Fi al-Ghazawat.
               5 – Daiwan al-Khithabi al-Minbariyyah.
               6 – Risalah Ziyarah Fi Jabal Uhud.
               7 – Risalah Fi Maudhu`i al-Halq Wa at-Taqshir Fi an-Nusuk.
               8 – Risalah Haula Istikhdami Mukabbirati as-Shaoti Fi al-Masajid.
               9 – Risalah Tata`allaqu Bi as-Shalati Fi at-Tha`irah.
              10 – Dhu`u as-Syam`ah Fi Khususiyati al-Jum`ah.
              11 – Shilatu al-Khalaf Bi Asanid as-Salaf.  

              https://www.piss-ktb.com/2014/12/3715-biografi-syaikh-ismail-zain-al.html?m=1
              https://mubakid.or.id/biografi-syaikh-ismail-az-zain-al-yamani-al-makky-guru-pengasuh-pondok-pesantren-miftahul-ulum-banyuputih-kidul/

https://www.laduni.id/post/read/74706/biografi-syaikh-ismail-az-zain-al-yamani-al-makky.html